menu
Jesteś tutaj: Home /

Deklaracja dostępności cyfrowej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastarni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Gminy Jastarnia

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-08 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • niektóre treści zostały opublikowane na stronie internetowej z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do właściwej prezentacji danego zagadnienia


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-22. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Nawigacja:

 • klawisz TAB oraz klawisze strzałek i klawisz ENTER


Powiększanie tekstu:

 • klawisz CTRL  oraz klawisze "+" , "-" i klawisz "0"


Strona posiada dodatkowe ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • alternatywne opisy.Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni

Adres: ul. K.P. Stefańskiego 5

 

Budynek MOKSiR jest jednokondygnacyjny.

 

Do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni prowadzi jedno wejście główne, przy którym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Do lokalu można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób  słabosłyszących.

 

Brak oznaczeń we Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby niedosłyszące.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni starają się zapewnić alternatywny dostęp do zasobów zapewniając pomoc , asystę, udzielając wszelkich informacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Hala sportowa w Jastarni

Adres: ul. Stelmaszczyka 4 

 

Budynek hali sportowej jest dwukondygnacyjny. W budynku nie ma windy.

 

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Siłownia oraz sala fitness znajdują się na parterze. Są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

 

Wszystkie wydarzenia kulturalne i rozrywkowe odbywają się w hali głównej dostępnej dla osób niepełnosprawnych

 

Do lokalu można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób  słabosłyszących.

 

Brak oznaczeń we Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby niedosłyszące.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

 

Pracownicy hali sportowej w Jastarni starają się zapewnić pomoc , asystę, udzielają wszelkich informacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Stacja Informacji Turystycznej w Kuźnicy

Adres:  ul. Hallera 1a

 

Budynek stacji turystycznej w Kuźnicy jest dwukondygnacyjny. W budynku nie ma windy.

 

Do budynku Stacji Informacji Turystycznej w Kuźnicy prowadzą trzy wejścia dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak progów. Szerokie wejście.

 

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wszystkie wydarzenia kulturalne i rozrywkowe odbywają się na parterze w pomieszczeniu głównym,  dostępnym dla osób niepełnosprawnych

 

Do lokalu można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób  słabosłyszących.

 

Brak oznaczeń we Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby niedosłyszące.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

 

Pracownicy Stacji Informacji Turystycznej w Kuźnicy starają się zapewnić alternatywny dostęp do zasobów zapewniając pomoc , asystę, udzielając wszelkich informacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
   tel/fax 58 675 23 40, tel. 58 675 20 97 lub adres email: promocja@jastarnia.pl

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.