menu
Jesteś tutaj: Home / Dla Mieszkańca / Aktualności

Mieszkańcu, jeśli masz psa

koniecznie przeczytaj

Załącznik do uchwały nr XLVIII /387 / 2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 kwietnia 2014 r.

 Obwieszczenie

 Rady Miasta Jastarnia

 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia. 

Rozdział 7.

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 15. 1. Właściciel nieruchomości, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości przebywają swobodnie psy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do umieszczenia przy wejściu na teren nieruchomości tabliczki informującej o obecności psa.

 

2.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

 

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza terenem własnej posesji na smyczy, a psy należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, powinny być prowadzone w kagańcu.

 

4. Zwolnienie psa rasy innej niż uznanej za agresywną lub jej mieszańca ze smyczy jest dopuszczone pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.

 

5. Na terenach oznaczonych jako wybiegi dla psów (plaże) osoby utrzymujące psy mogą spuszczać je ze smyczy i bez kagańca, pod warunkiem nie powodowania zagrożenia dla przebywających w pobliżu ludzi oraz innych zwierząt.

 

6. Obowiązki określone w ust. 3 i 4 nie dotyczą oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

 

§ 16. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do wydzielonych pojemników na odchody lub do pojemników na odpady zmieszane.

 

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

 

§  17.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:

 

1) nie wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem oznakowanych miejsc dopuszczonych do wprowadzania psów na plaże przez cały rok,

 

2)  nie kąpania zwierząt w fontannach miejskich.

 

Cały plik do pobrania:  tutaj