Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA JASTARNI

ogłasza dwa przetargi ustne nieograniczone (licytacje)

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastarnia, położonych:  w Juracie przy ul. Świętopełka   oraz w Jastarni przy ul. Błękitnej.

Przedmiotem  przetargu są:

1.        nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę Nr 82, km. 33 o pow. 1.228 m2, KW Nr 35676,  położona w Juracie przy ul. Świętopełka.

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest w/w nieruchomość brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W projekcie nowego planu zagospodarowania przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę o charakterze mieszkalno-usługowym.

2.        nieruchomość niezabudowana obejmująca działki Nr 63/32, 63/34, km. 16, Nr 41/2 i 41/1, km. 17 o łącz. pow. 1.206 m2, KW Nr 17037 położona w Jastarni przy ul Błękitnej

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest w/w nieruchomość brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W projekcie nowego planu zagospodarowania przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę o charakterze usługowym - usługi turystyki (pensjonat).

W/w nieruchomości nie są obciążone i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Szczegółowe warunki zabudowy ustali Burmistrz Miasta Jastarnia, w decyzji o warunkach zabudowy.

Data i miejsce przetargu

Przetargi ustne nieograniczone (licytacje) odbędą  się w dniu  07 czerwca 2010 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta w Jastarni przy ul. Portowej 24  - z tym, że  przetarg na sprzedaż działki położonej w Juracie odbędzie o godz. 12-tej,  natomiast przetarg na sprzedaż działki położonej w Jastarni o godz. 14-tej.

Cena wywoławcza sprzedaży:

1.        nieruchomości położonej w Juracie wynosi  3.303.300 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta trzy tysiące trzysta zł)

2.        nieruchomości położonej w Jastarni wynosi 723.600 zł netto (słownie: siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset zł)

Do ceny sprzedaży gruntu ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ceny osiągniętej w przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości w dniu podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Wadium:

1.                 w przypadku nieruchomości położonej w Juracie w kwocie 170.000 zł

2.                 w przypadku nieruchomości położonej w Jastarni w kwocie 40.000 zł

należy przelać/wpłacić w formie gotówki najpóźniej do 28 maja 2010 r. na konto Urzędu Miasta w Jastarni prowadzone przez Bank PEKAO S.A. V/O Gdańsk numer 08 1240 2920 1111 0000 4499 0345. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta w Jastarni.

Dodatkowe warunki:

1.        W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

2.        Uczestnicy przetargu będą zobowiązani okazać komisji przetargowej niżej wymienione dokumenty: potwierdzenie wpłaty wadium, dowód osobisty, pełnomocnictwo do reprezentacji, (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), wypis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także kopia umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej.

3.        Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem i warunkami przetargu.

Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która podczas przetargu zaoferuje najwyższą cenę.

Termin zawarcia umowy notarialnej

Termin zawarcia umowy przenoszącej własność zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca pokrywa wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Burmistrz Miasta Jastarni zastrzega sobie prawo do:

1.        zatrzymania wadium i odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

2.        odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje:

o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Jastarni, pok. Nr 303 w godzinach 7:30 - 15:30 lub pod numerem tel. (58) 6751-927

 

 

 
ul. Błękitna w Jastarni
 

 

 
ul. Świętopełka w JuraciePowrót...

Copyright (c) Gmina i MOKSIR Jastarnia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: seenet.pl.