Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.

 

 

 

 

 

 

 

Masz pomysł na logo Jastarni

Weź udział w konkursie

Regulamin konkursu na projekt logo Gminy Jastarnia

I. Informacje ogólne

1. Konkurs obejmuje stworzenie projektu logo promującego Gminę Jastarnia. Na podstawie zwycięskiego projektu agencja reklamowa stworzy profesjonalne logo Gminy Jastarnia.

2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Jastarnia i Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.

II. Cele konkursu

1. Aktywizacja i zaangażowanie dzieci i młodzieży Gminy Jastarnia w budowaniu wizerunku i promocji gminy.

III. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu logo, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych Gminy Jastarnia, w tym m.in. na plakatach, papierze firmowym czy innych drukach wydawanych przez Urząd Gminy Jastarnia i MOKSiR.

2. Projekt logo należy dostarczyć w formie papierowej lub jako plik JPG na płycie CD i powinien zawierać maksymalnie do 5 kolorów.

3. Projekt logo powinien budzić pozytywne skojarzenia z Gminą Jastarnia oraz określać charakter i specyfikę gminy.

IV. Warunki uczestnictwa

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie i studenci z Gminy Jastarnia.

2. Wyłoniony drogą niniejszego konkursu projekt logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

V. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na projekt logo Gminy Jastarnia". Na projekcie (projektach) należy zamieścić imię i nazwisko autora oraz jego dane teleadresowe.

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac.

VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora tj. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Ks. P. Stefańskiego 5, 84-140 Jastarnia lub przesyłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 29 maja 2009 r.

Zgłoszenie projektu logo do konkursu jest jednoznaczne ze zbyciem praw autorskich na Organizatora.

2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej nie będą podlegały ocenie Jury.

VII. Zasady przyznawania nagród

1. Wyboru laureata konkursu na projekt logo Gminy Jastarnia dokonuje jury powołane przez  Burmistrza Miasta Jastarnia.

2. Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Jury przyzna 1 nagrodę rzeczową - aparat cyfrowy.

4. Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

5. Z przebiegu konkursu Jury sporządza protokół.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Planowana data ogłoszenia wyników: 5 czerwiec 2009 r.

2.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.jastarnia.pl.

3. O terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzca zostanie poinformowany odrębnie.

IX. Organizacja konkursu

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Ul. Ks. P. Stefańskiego 5

84-140 Jastarnia

tel. 058 675 20 97, 058 675 23 40

Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu.

X. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2. Po ogłoszeniu wyników konkursu autorzy prac, które nie zostały nagrodzone, mogą odbierać swoje prace w MOKSiR Jastarnia. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.

 Powrót...

Copyright (c) Gmina i MOKSIR Jastarnia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: seenet.pl.